Bach parodický

Program představí nejen vrcholnou ukázku parodování coby obvyklé tvůrčí metody epoch minulých, ale též jedinečný doklad symbiózy duchovního a světského v Bachově díle.

Již ve druhé polovině dvacátých let 17. století napsal Bach verze (parodie) všech tří vět cembalového koncertu 1052 pro dvě ze svých kantát s varhanami jako sólovým nástrojem: první dvě věty se staly základem pro sinfonii a první sborovou část Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen v kantátě BWV 146 z roku 1726. Poslední větu použil jako úvodní sinfonii Ich habe meine Zuversicht v kantátě BWV 188 z roku 1728. V těchto kantátových verzích byl orchestr rozšířen o hoboje. V našem programu vyslechnete právě kantátu 146, kterou Bach zkomponoval v Lipsku pro třetí neděli Velikonoční. Předepsaná čtení pro tuto neděli byla z prvního listu sv. apoštola Petra: „Podřizujte se každému lidskému nařízení“ a z Janova evangelia, kde Ježíš v řeči na rozloučenou oznamuje svůj druhý příchod. Neznámý básník si pro začátek kantáty vybral citát ze Skutků apoštolů „Musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království“, který použil již Salomon Franck pro první recitativ Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Následující tři části litují utrpení ve světě, zatímco další tři části zobrazují radostnou naději na lepší život v Božím království. Tématem všech textů je touha po smrti. Pátá věta je parafrází Žalmu 126: „Ti, kdo sejí v slzách, budou sklízet v radosti“. Část 6 odkazuje na list Římanům: „Domnívám se totiž, že utrpení tohoto času nejsou hodna srovnání s budoucí slávou, která se na nás zjeví“. Ze závěrečného chorálu se dochovala pouze hudba, nikoli však slova. Jako možný text tohoto závěrečného chorálu navrhl Alfred Dürr devátou sloku hymnu Gregoria Richtera „Lasset ab von euren Tränen“, Klaus Hofmann navrhl „Freu dich sehr, o meine Seele“ od Christopha Demantia.

PROGRAM

J. S. Bach: Koncert BWV 1052, Wir müssen durch viel Trübsal BWV146, Der Geist hilft unsrer Schwachheit

SOLI

J. Havrlant cembalo, M. Čermák varhany

Nastudován pro cyklus Bacha na Mozarta! 2023 (premiéra 25. 4. 2023)